ေမတၱာပုိ႔

စိႏၱာမယဆရာပိုင္၏ ပဌာန္းသစၥာဆုိ ေမတၱာပုိ႔

    ကြ်ႏု္ပ္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ အိမ္ေရာက္လာၾကေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားမွ လည္းေကာင္း ဘာသာေရးလုပ္ၾက၊ ဘုရားရွိခိုး ပုတီး စိပ္ၾက၊ ပရိတ္ႀကီး၊ ပ႒ာန္းမ်ားရြတ္ၾကၿပီးေနာက္ ေမတၲာပို႔ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား