ေမာင္ေမာင္မိုးေအာင္ (စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ)

အ၀တ္မ၀တ္သည့္ ရဟႏၱာအေယာင္ေဆာင္ ဗာဟိယ

ဗာဟိယသည္ ဗာဟိယတိုင္းျပည္က ကုန္ သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႕အမည္ႏွင့္ သူ႕တိုင္းျပည္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဗာဟိယသည္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးျဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္