ေမာင္ေမာင္မုိးေအာင္

မေကာင္းမႈကံ၏ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားေနရေသာ ၿပိတၱာမ်ား

လူတို႔သည္ ရာဇဝတ္မႈမကင္းသည္မ်ား ျပဳမိလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္လည္း မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ကို အႀကီးအက်ယ္ ခံစားရတတ္သည္။ မနောမယ