ေမာင္ေရႊေက်း (တြံေတး)

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ပဥၥအာ႐ံု နယ္လြန္ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ေရဘီလူးမ်ား ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီ ဓမၼေအးေစတီဘုရား အား ေအာင္ျမင္စြာ တည္ထားၿပီး ဘုရားအေနကဇာ တင္သည့္ေန႔တြင္ တြံေတးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေစတီ ေက်းရြာ မွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႕မွ ゞင္းတို႔ေက်းရြာရွိ