ေဟာစာတမ္း

စေလဦးပုည၏ ထီေပါက္ကိန္း – ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္) –

စေလဦးပုည၏ ထီေပါက္ကိန္း ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္) ထီ၀ါသနာရွင္မိတ္ေဆြမ်ား၊ ထီေတြလစဥ္ထိုး ေနသလို ထီေပါက္ကိန္း ရွိမရွိ တြက္နည္းေလး မသိခ်င္ဘူးလား၊ ထီမထိုးနဲ႕ မေျပာပါဘူး။ ထီေပါက္ ကိန္းဆိုက္ရင္လည္း