ေအာင္ကံမိုး(အယူေတာ္မဂၤလာ)

အေရးေပၚ လာဘ္ရႊင္နည္း

ကြ်န္ေတာ္က ေလာေလာဆယ္မွာ ကားေမာင္းတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေနေပမယ့္ ဆရာဇင္ေယာ္နီ ရဲ႕ အယူေတာ္မဂၤလာ ေဗဒင္သင္တန္းကို တက္ ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းဆင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာသြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြကိုလည္း မၾကာ မၾကာဆိုသလို