ျမန္မာစကားပံု

ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ – ေမာင္ဥာဏ္စိန္ –

စကားပံုမ်ားသည္ ေန႔စဥ္သံုးျမန္မာစကား တြင္ တြင္က်ယ္စြာ ေနရာယူေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ သူမ်ားသည္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ စကားပံု တစ္ခုခုကို အားကိုးအားထားျပဳၿပီး ေျပာဆိုလိုက္ရမွ မိမိေျပာဆိုေသာ စကားသည္