ျမေလး(ေျမလတ္)

ဆရာဇင္ေယာ္နီေျပာျပတဲ့ေရႊခြက္မ်ား

ကြ်န္မက ေမွာ္ဘီတြင္ အဘမင္းသိခၤရွိစဥ္က အဘ၏ၿခံႀကီးသို႔ ယၾတာယူရင္း ခဏခဏ ေရာက္ ေလ့ရွိသူျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ေပမယ့္ အဘရဲ႕ၿခံ ကို အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ကိုတစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့  ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤါညေတြမွာဆိုရင္