၀င္ေလထြက္ေလ

ဝင္ေလထြက္ေလ ဂမၻီရ

၀င္ေလထြက္ေလဟာ လူမွာအေရးႀကီးဆံုး ကိစၥတစ္ခုပဲ။ ဝင္ေလထြက္ေလေၾကာင့္ လူေတြ အသက္ရွင္ေနတာ ဝင္ေလထြက္ေလရပ္ဆိုင္းသြား တဲ့အခ်ိန္မွာ လူဟာ အသက္နဲ႔ခႏၶာရပ္ဆိုင္းသြားေတာ့ တယ္။ မနောမယ