က်က္သေရတုိးပြားေအာင္ ပန္းအုိးေတြကို ဘယ္နားမွာ ထားမလဲ

ဤေလာက၌ လူတို႔သည္ က်က္သေရ မဂၤလာနွင့္ ျပည့္စံုလိုၾကေလ၏။ လူတြင္သာမက အလုပ္ခန္း၊ ရံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္းတို႔တြင္ က်က္သေရ မဂၤလာရွိရန္လည္း အေရႀကီးေလ၏။

မိမိႏွင့္တကြ အလုပ္ခန္း၊ ႐ံုးခန္းတြင္ က်က္သေရရွိ ေနပါမွ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္ ႏႊယ္ လုပ္ကိုင္ၾကရသူ မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား သည္ စိတ္ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမၾကရမည္ ျဖစ္ေလ၏။ ေဖာက္သည္မ်ား စိတ္ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ႕သ ေလာက္ မိမိ၏လုပ္ငန္းမွာလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာကာ လာဘ္လာဘမ်ား ပိုမိုပြင့္လန္းလ်က္ စီးပြားတက္ ခ်မ္းသာႏိုင္မည္ျဖစ္ေလ၏။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေနအိမ္၊ ဧည့္ခန္း၌လည္း ေကာင္း၊ အလုပ္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း၊ စားပြဲမ်ား၊ ေကာင္တာ မ်ား၌လည္းေကာင္း အလွပန္းအိုးမ်ား ထားရွိၾက ေလ၏။

ဤေနရာ၌ သတိခ်က္ေစလိုသည္မွာ လန္း ဆန္းေမႊးႀကိဳင္ေနေသာ ပန္းမ်ားသည္ ေကာင္းေသာ အတိတ္နိမိတ္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚေစတတ္ၿပီး ညိဳးေျခာက္ ေနေသာပန္းမ်ားသည္ မေကာင္းေသာအတိတ္နိမိတ္ တို႔ကို ဖိတ္ေခၚေနသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ပန္းအမ်ိဳးအစားကို ပန္းအိုးထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ ညိဳးေျခာက္သည္အထိ မထားရွိမိရန္ကိုမူ သတိျပဳသင့္ၾကေပသည္။

ဟုတ္ပါၿပီ … ဤေဆာင္းပါး၌ ကြ်ႏု္ပ္ေရး သားလိုေသာ လိုရင္းအေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေဗဒင္ပညာရပ္အရ မိမိတို႔၏ ဧည့္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း၊ ဆိုင္ခန္း (သို႔မဟုတ္) စားပြဲေပၚ၌ ပန္းအိုးထားရွိသင့္ ေသာ အရပ္မ်က္ႏွာ၏အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုအရပ္မ်က္ႏွာလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ပန္း အိုးကို အခန္းအတြင္း၌လည္း ေနရာခ်ထားႏိုင္ပါ သည္။ စားပြဲေပၚ၌လည္း ေနရာခ်ထားနိုင္ပါသည္။

ထိုအတိုင္း ပန္းအိုးကို ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ သင့္တြင္သာမက သင္၏အလုပ္၊ သင္၏အိမ္အတြက္ ပါ က်က္သေရမဂၤလာတိုးတက္ျခင္းကို အေထာက္ အကူျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ တနဂၤေႏြသားသမီးျဖစ္ ပါက ပန္းအလွအိုးကို ေျမာက္အရပ္၌ ထားသင့္ပါ သည္။

အကယ္၍သင္သည္ တနလၤာသားသမီး ျဖစ္ ပါက ပန္းအလွအိုးကို အေရွ႕ေျမာက္အရပ္၌ ထား သင့္ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ အဂၤါသားသမီးျဖစ္ပါက ပန္းအလွအိုးကို အေရွ႕အရပ္၌ ထားရွိသင့္ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးျဖစ္ပါ က ပန္းအလွအိုးကို အေရွ႕ေတာင္အရပ္၌ ထားရွိသင့္ ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ၾကာသပေတးသားသမီး ျဖစ္ပါက ပန္းအလွအိုးကို အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ ထားရွိသင့္ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ ေသာၾကာသားသမီး ျဖစ္ပါက ပန္းအလွအိုးကို အေနာက္ေျမာက္၌ ထား ရွိသင့္ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ စေနသားသမီး ျဖစ္ပါ က ပန္းအလွအိုးကို ေတာင္အရပ္၌ ထားရွိသင့္ပါ သည္။

ထိုသို႔လွ်င္ မိမိတို႔၏ ေန႔သားအလိုက္ ေဖာ္ ျပပါ။

အရပ္မ်က္ႏွာမ်ား၌ ပန္းအလွအိုးမ်ားကို ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ က်က္သေရမဂၤလာတိုးပြားရန္ ပို၍ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေလေတာ့ သတည္း။

 

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ