သနအေပါင္း ေထာင္ေသာင္းေၾကေစ

အကယ္၍ သင္သည္ သင္၏ အလုပ္ခန္း၊ သင္၏႐ံုးခန္း၊ သင္၏ ေဈးဆိုင္တို႔၌ စိတ္လက္ မၾကည္သာဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဆိုပါစို႔ …။
ဥပမာ- ဆိုင္ေရာင္းအား သိ သိသာသာ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ လုပ္ငန္းၿပိဳင္ဆိုင္ ၿပိဳင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳရျခင္း၊ ေအာက္လက္ငယ္သား ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္း၊ အထက္လူႀကီးေၾကာင့္ ပူပင္ေသာက ေရာက္ရျခင္း …စသည္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ ေထြး အာ႐ံုေနာက္စရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဆိုပါစို႔
သင့္အေနႏွင့္ သံပုရာသီး လတ္လတ္ဆတ္ ဆတ္တစ္လံုးကို ညာဘက္လက္ဝါးေပၚတြင္တင္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းအနီး၌ကပ္၍ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို ကိုးေခါက္ရြတ္ပါေလ။
ထို႔ေနာက္ ထိုသံပုရာသီးကေလးကို သင့္ အလုပ္စားပြဲ၏ ဝဲဘက္ခပ္က်က်တစ္ေနရာရာတြင္ တင္ထားလိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အံဆြဲ၏ ဝဲဘက္ျခမ္းတြင္ ထည့္ထားလိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သိမ္းခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ထိုသံပု ရာသီးကို လမ္း၌ စြန္႔ပစ္လိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာ ဓာတ္အေငြ႕အသက္မ်ား ပ်က္ျပယ္ေစသည့္အျပင္ ေကာင္းေသာဓာတ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေစၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။

သေဗၺဓမၼာ
ဇင္ေယာ္နီ