နဂါးခံတြင္း မသက္ဆင္းႏွင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္ မိမိတို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အသံုးဝင္ေသာ ေရွး ေဟာင္း ျမန္မာ့ ေလာကီပညာရပ္မ်ားစြာအနက္ နဂါး ဦးေခါင္းလွည့္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ နက္နဲ ေသာ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယခုတင္ျပေပးလိုသည္မွာ ထိုနဂါးဦးေခါင္း လွည့္ျခင္းအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မိုးေကာင္းတိုက္ ကန္ဦး ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္ရင္း ဘဒၵႏၱ ေကာသလႅ ေထရ္ စီရင္ေရးသားအပ္ေသာ ကန္ဦးမူသဗၺမဂၤလာ အခါေပးက်မ္းတြင္ –  

“ေပါင္း ခူး ဆုန္ ေနာက္

န ဝါ ဝါ ေျမာက္

ေတာ္ ကြ်တ္ မုန္း ေရွ႕

နတ္ ျပာ တြဲ ေတာင္” ဟူ၍  နဂါးဦးေခါင္း လွည့္ျခင္းကို အတိုေကာက္ ဆိုထားပါသည္။

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ –

တေပါင္းလ၊ တန္ခူးလႏွင့္ ကဆုန္လမ်ား တြင္ နဂါးဦးေခါင္းသည္ အေနာက္အရပ္သို႕ လွည့္ပါ သည္။ အၿမီးကား အေရွ႕အရပ္၊ ဝမ္းကား ေျမာက္ အရပ္၊ ေက်ာကား ေတာင္အရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလ သံုးလတြင္ ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ ပါက ေျမာက္အရပ္ကေန ေတာင္အရပ္ကို အရင္ သြားျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္းျပဳၿပီးမွ က်န္အရပ္မ်ားကို သြားလာျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရပါမည္။

သတိျပဳရန္။ ။ အေနာက္အရပ္မွ အေရွ႕ အရပ္သို႔ေနအိမ္ေျပာင္းမိျခင္း၊ ခရီးသြားမိျခင္း၊ လယ္ ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳမိပါက အသက္အႏၱရာယ္ေဘး ႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာမ်ား လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးရျခင္း၊ သဘာဝေဘးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း မ်ား ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

နယုန္လ၊ ဝါဆိုလႏွင့္ ဝါေခါင္လမ်ားတြင္ နဂါးဦးေခါင္းသည္ ေျမာက္အရပ္သို႕ လွည့္ပါသည္။ အၿမီးကား ေတာင္အရပ္၊ ဝမ္းကား အေရွ႕အရပ္၊ ေက်ာကား အေနာက္အရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလ သံုးလတြင္ ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ ပါက အေရွ႕အရပ္ကေန အေနာက္အရပ္ကို အရင္ သြားျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္းျပဳၿပီးမွ က်န္အရပ္မ်ားကို သြားလာျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရပါမည္။

သတိျပဳရန္။      ။ ေျမာက္အရပ္မွ ေတာင္ အရပ္သို႕ ေနအိမ္ေျပာင္းမိျခင္း၊ ခရီးသြားမိျခင္း၊ လယ္ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳမိပါက အသက္အႏၱရာယ္ ေဘးႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာမ်ား လက္ လြတ္ဆံုး႐ံႈးရျခင္း၊ သဘာဝေဘးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

ေတာ္သလင္းလ၊ သီတင္းကြ်တ္လႏွင့္ တန္ ေဆာင္မုန္းလမ်ားတြင္ နဂါးဦးေခါင္းသည္ အေရွ႕ အရပ္သို႕ လွည့္ပါသည္။ အၿမီးကား အေနာက္အရပ္၊ ဝမ္းကား ေတာင္အရပ္၊ ေက်ာကား ေျမာက္အရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလ သံုးလတြင္ ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ ပါက ေတာင္အရပ္ကေန ေျမာက္အရပ္ကို အရင္ သြားျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္းျပဳၿပီးမွ က်န္အရပ္မ်ားကို သြားလာျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရပါမည္။

သတိျပဳရန္။      ။ အေရွ႕အရပ္မွ အေနာက္ အရပ္သို႕ ေနအိမ္ေျပာင္းမိျခင္း၊ ခရီးသြားမိ ျခင္း၊ လယ္ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳမိပါ က အသက္အႏၱရာယ္ေဘးႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာမ်ား လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးရျခင္း၊ သဘာဝေဘးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

နတ္ေတာ္လ၊ ျပာသိုလႏွင့္ တပို႕တြဲလ မ်ားတြင္ နဂါးဦးေခါင္းသည္ ေတာင္အရပ္သို႕ လွည့္ ပါသည္။ အၿမီးကား ေျမာက္အရပ္၊ ဝမ္းကား အေနာက္အရပ္၊ ေက်ာကားအေရွ႕အရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလ သံုးလတြင္ ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ ပါက အေနာက္အရပ္ကေန အေရွ႕အရပ္ကို အရင္ သြားျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္းျပဳၿပီးမွ က်န္အရပ္မ်ားကို သြားလာျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရပါမည္။

သတိျပဳရန္။  ။ ေတာင္အရပ္မွ ေျမာက္ အရပ္သို႔ေနအိမ္ေျပာင္းမိျခင္း၊ ခရီးသြားမိျခင္း၊ လယ္ ယာထြန္ယက္ျခင္း ျပဳမိပါက အသက္အႏၱရာယ္ ေဘးႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာမ်ား လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးရျခင္း၊ သဘာဝေဘးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း မ်ား ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဝဒသုေတသနအဖြဲ႕မွ ဆရာ ႀကီး ေဒါက္တာကံညြန္႕ ဘာသာျပန္ ေရးသား အပ္ေသာ မုဟုတၲမဂၤလာအခါေပးက်မ္းတြင္ –

“နဂါးလည္ပင္း၊ ဂဠဳန္နင္း၍

ၿမီးရင္းဟိုင္းစီး၊ ၾကြက္ႀကီးဝမ္းေဖါက္

ေက်ာင္းအိမ္ေဆာက္” ဆိုထားသည့္အတိုင္း အဓိပၸာယ္ကေတာ့ –

အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ ေနအိမ္သစ္၊ ေက်ာင္းသစ္၊ အေဆာက္အအံုသစ္ စတင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ပႏၷက္႐ိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိ ေနအိမ္ေဆာက္မည့္ လအလိုက္ နဂါးလွည့္ကိုၾကည့္ ကာ တနဂၤေႏြသားကို နဂါးဦးေခါင္းေနရာ ပႏၷက္ ေနရာကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူး မြန္းလြဲဖြား ရာဟုသားသမီးက နဂါးအၿမီးေနရာ ပႏၷက္ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၾကာသပေတးသားက ထိုႏွစ္ ေယာက္တို႕၏အလယ္ နဂါးဝမ္းေနရာ ပႏၷက္က ေသာ္လည္းေကာင္း တြင္းတူးၾကရပါမည္။

ထိုသို႕ ပႏၷက္ေနရာမ်ားအား တြင္းတူးရာတြင္ ပႏၷက္တိုင္မ်ားအား မထိမခိုက္၊ မက်ိဳးမပဲ့ေစဘဲ လက္ယာရစ္ က်င္းဝန္းကာ တူးေဖာ္ရပါမည္။ မတူး ေဖာ္ခင္ တနဂၤေႏြသားသမီး၊ ၾကာသပေတးသား သမီးႏွင့္ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲဖြား ရာဟုသားသမီးမ်ားက အသင့္ေနရာယူကာ ပႏၷက္မ်ားကို တူးရာတြင္ ပထမ ဆံုး တူးခ်က္ကို ၿပိဳင္တူ တူးရြင္းက်ေစရပါမည္။ အလယ္ပႏၷက္ ေနရာ တူးရြင္းက အရင္စက်ပါက အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း နဂါးဦးေခါင္းေနရာ ပႏၷက္ တနဂၤေႏြသားသမီး တူးရြင္းက ျဖစ္ေစ၊ နဂါးအၿမီးေနရာ ပႏၷက္ ဗုဒၶဟူး မြန္းလြဲဖြား ရာဟု သားသမီး တူးရြင္းကျဖစ္ေစ စတင္ အရင္က်သြား ပါက အိမ္ရွင္အတြက္ မေကာင္းဟု အယူအဆရွိၾက ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း က်ေရာက္ ရန္ သတိျပဳၾကရပါမည္။

နဂါးဦးေခါင္းလွည့္ျခင္းကို နားလည္ သေဘာ ေပါက္ကာ စနစ္တက်အသံုးခ်ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလ်က္  …

ေဗဒင္ပညာရပ္ျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္ရပါ ေစဟု ဆုေတာင္းလ်က္ …

သိပၸါ သမံ ဓနံ နတၴိ

ဆရာေဇယ်ာမိုး(ေဝဒဗိမာန္)