ျပႆဒါးရက္ဆုိသည္မွာ

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕တြင္ မိမိတို႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အသံုးဝင္ေသာ ေရွး ေဟာင္း ျမန္မာ့ေလာကီပညာရပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ေရွးျမန္မာ ေလာကီပညာရွင္ႀကီးမ်ားက အေလးထား အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးနီးျဖစ္ေနေသာ ပညာရပ္ ေပါင္း မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္း ပညာ၊ အဂၢိရတ္ပညာ၊ ေဗဒင္ပညာႏွင့္ ေလာကီ ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေလာကီပညာရပ္မ်ားတြင္လည္း ျပကၡဒိန္ေရးဆြဲသည့္ ပညာရပ္သည္ ခက္ခဲနက္နဲ သည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ ျပကၡဒိန္ ေရးဆြဲ ရာတြင္ ရက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အၿမိတၲစုတ္ ရက္၊ ရက္ရာဇာရက္မ်ားရွိသကဲ့သို႕ မေကာင္းေသာ ရက္ဆိုးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဝါရမိတၲဳငယ္ရက္၊ ဝါရမိတၲဳ ႀကီးရက္၊ ျပႆဒါးရက္၊ သမားညိဳရက္၊ သမားျဖဴ ရက္၊ ရက္ယုတ္မာရက္၊ ရွမ္းရက္၊ မဟာရက္ၾကမ္း ရက္၊ ရက္ပုပ္ရက္၊ နဂါးေပၚရက္မ်ားလည္း ရွိပါ သည္။ ေရွးေလာကီပညာရွင္ႀကီးမ်ားက မဂၤလာ အမႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မဂၤလာအခါေပးၾကရာ တြင္ ရက္ေကာင္း ရက္ဆိုးမ်ားကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယခုတင္ျပေပးလိုသည္မွာ မေကာင္းက်ိဳးကို ေပးေစတတ္သည့္ ျပႆဒါးရက္ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မိုးေကာင္းတိုက္ ကန္ဦးဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္ရင္း ဘဒၵႏၱေကာသလႅ ေထရ္ စီရင္ေရးသားအပ္ေသာ ကန္ဦးမူသဗၺမဂၤလာ အခါေပးက်မ္း တြင္ …

“တန္ခူး ဝါေခါင္၊ ထို႕ေနာင္နတ္ေတာ္

သံုးလေသာ္လွ်င္၊ မေလ်ာ္ ၾကြက္ေျမြ

ကဆုန္ေႏြႏွင့္၊ တေထြေတာ္သလင္း

ျပာသိုတြင္းမူ၊ ဆင္မင္းတသုန္

ပူးေန႕ႀကံဳရွင့္။

နယုန္မလြတ္၊ သီတင္းကြ်တ္ႏွင့္

ႏွင္းစြတ္စို႐ႊဲ၊ တပို႕တြဲမူ

မလြဲမွတ္သား၊ ဂဠဳန္က်ားတည့္။

တိမ္သားမိႈင္းညိဳ၊ မိုးမင္းစိုသည္

ဝါဆိုေခၚသံုး၊ တန္ေဆာင္မုန္းႏွင့္

ခ်မ္းဆံုးပူေျပာင္း၊ လတေပါင္းကား

မေကာင္းေန႕႐ိုင္း၊ ျခေသၤ့ဟိုင္းရွင့္

ဆိုတိုင္းေရွာင္ရွား၊ ျပႆဒါးသည္

မွတ္သားလႏွင့္ ေန႕စဥ္တည္း။

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ …

– တန္ခူးလ၊ ဝါေခါင္လႏွင့္ နတ္ေတာ္လ မ်ားတြင္ ၾကာသပေတးေန႕ႏွင့္ စေနေန႕မ်ားသည္ ျပႆဒါးရက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

– ကဆုန္လ၊ ေတာ္သလင္းလႏွင့္ ျပာသို လမ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႕ႏွင့္ ေသာၾကာေန႕မ်ားသည္ ျပႆဒါးရက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

– နယုန္လ၊ သီတင္းကြ်တ္လႏွင့္ တပို႕တြဲ လမ်ားတြင္  တနဂၤေႏြေန႕ႏွင့္ တနလၤာေန႕မ်ားသည္ ျပႆဒါးရက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

– ဝါဆိုလ၊ တန္ေဆာင္မုန္းလႏွင့္ တေပါင္း လမ်ားတြင္ အဂၤါေန႕ႏွင့္ ရာဟု(ဗုဒၶဟူး မြန္းလြဲပိုင္း) ေန႕မ်ားသည္  ျပႆဒါးရက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထိုျပႆဒါးရက္မ်ားသည္ မဂၤလာအမႈကိစၥ မ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေသာ ရက္ဆိုးရက္ညံ့ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ထိုျပႆဒါးရက္မ်ားတြင္ သိၾကားျပည္(နတ္ျပည္)ျပႆဒါး၊ လူ႕ျပည္ျပႆဒါး၊ နဂါးျပည္ ျပႆဒါးဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႕၊ အဂၤါေန႕ႏွင့္ ၾကာသပေတး ေန႕မ်ားသည္ ျပႆဒါးေန႕ျဖစ္ေနပါက သိၾကားျပည္ (နတ္ျပည္) ျပႆဒါးျဖစ္ပါသည္။

သိၾကားျပည္(နတ္ျပည္)ျပႆဒါး ျဖစ္ပါက မဂၤလာအမႈကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္သင့္သည္ မွန္ေသာ္ လည္း အဓိကအားျဖင့္ နတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နတ္ ပင့္ျခင္း၊ နတ္ပြဲေပးျခင္း၊ နတ္ကျခင္း၊ ႐ိုးရာနတ္ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကို လံုးဝ(လံုးဝ) မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

တနလၤာေန႕ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႕မ်ားသည္ ျပႆဒါး ေန႕ျဖစ္ေနပါက လူ႕ျပည္ျပႆဒါး ျဖစ္ပါသည္။

လူ႕ျပည္ျပႆဒါးျဖစ္ပါက မဂၤလာအမႈကိစၥ မ်ား မျပဳလုပ္သင့္သည္မွန္ေသာ္လည္း အဓိကအား ျဖင့္ လူ႕ျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထိမ္းျမားမဂၤလာ လက္ထပ္ျခင္း၊ ရွင္ျပဳနားသျခင္း၊ သားသမီးရတနာ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားျခင္း၊ သားသမီးရတနာအမည္ေပးျခင္း၊ သားသမီးရတနာ ပုခက္တင္ျခင္း၊ ေနအိမ္သစ္တက္ ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္ထူေထာင္ ျခင္း၊ ပညာသင္ယူျခင္း၊ ေနလၾကည့္႐ႈေစျခင္း၊ ထမင္းဦး ခြံေပးျခင္း၊ အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊ ခရီးသြား ျခင္းမ်ားကို လံုးဝ(လံုးဝ)  မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ေသာၾကာေန႕ႏွင့္ စေနေန႕မ်ားသည္ ျပႆဒါး ေန႕ျဖစ္ေနပါက နဂါးျပည္ ျပႆဒါး ျဖစ္ပါသည္။

နဂါးျပည္ ျပႆဒါးျဖစ္ပါက မဂၤလာအမႈကိစၥ မ်ား မျပဳလုပ္သင့္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အဓိက အားျဖင့္ ေျမႀကီးကို တူးဆြရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပႏၷက္႐ိုက္ျခင္း၊ ေနအိမ္သစ္ေဆာက္ျခင္း၊ လယ္ယာ ထြန္ယက္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္တူးျခင္း၊ ေရနံ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ သဲေျမတူးျခင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ တူးျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ႀကဲျခင္းမ်ားကို လံုးဝ(လံုးဝ)  မျပဳ လုပ္သင့္ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ မဂၤလာအမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပႆဒါးရက္မ်ားကို သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဘးကင္းကင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလ်က္ …

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္ျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳ ႏိုင္ရပါေစဟု ဆုေတာင္းလ်က္ …

သိပၸါ သမံ ဓနံ နတၴိ

ဆရာေဇယ်ာမိုး(ေဝဒဗိမာန္)