အိမ်ဝယ်ချင်လျှင်

ဗေဒင်ကိန်းခန်းအရ အိမ် ဝယ်သင့်၊ ဆောက်သင့်သော နှစ်အပိုင်းအခြားများ ရှိပါသည်။

ဗေဒင်ကိန်းခန်းအရ အိမ် ဝယ်သင့်၊ ဆောက်သင့်သော နှစ်အပိုင်းအခြားများ ရှိပါသည်။ အခြား သောနှစ်များတွင်ထက် ထိုနှစ်များတွင် အိမ်ဆောက်ခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း ပြုပါက ပို၍ အဆင်ပြေချောမွေ့ နိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် မိမိတို့၏ နေ့သားအလိုက် အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက် အိမ်ဝယ်ခြင်းဆောက်ခြင်းကို အားစိုက်ပြုလုပ်သင့်သောနှစ်များကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

အသက် ၅ နှစ်၊ ၆ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်၊ ၂၁ နှစ်၊ ၂၂ နှစ်၊ ၂၉ နှစ်၊ ၃၀ နှစ်၊ ၃၇ နှစ်၊ ၃၈ နှစ်၊ ၄၅ နှစ်၊ ၄၆ နှစ်၊ ၅၃ နှစ်၊ ၅၄ နှစ်၊ ၆၁ နှစ်၊ ၆၂ နှစ်၊ ၆၉ နှစ်၊ ၇၀ နှစ်၊ ၇၇ နှစ်၊ ၇၈ နှစ်၊

တနင်္လာသားသမီးများ

အသက် ၄ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်၊ ၂၀ နှစ်၊ ၂၁ နှစ်၊ ၂၈ နှစ်၊ ၂၉ နှစ်၊ ၃၆ နှစ်၊ ၃၇ နှစ်၊ ၄၄ နှစ်၊ ၄၅ နှစ်၊ ၅၂ နှစ်၊ ၅၃ နှစ်၊ ၆၀ နှစ်၊ ၆၁ နှစ်၊ ၆၈ နှစ်၊ ၆၉ နှစ်၊ ၇၆ နှစ်၊ ၇၇ နှစ်၊

အင်္ဂါသားသမီးများ

အသက် ၃ နှစ်၊ ၄ နှစ်၊ ၁၁ နှစ်၊ ၁၂ နှစ်၊ ၁၉ နှစ်၊ ၂၀ နှစ်၊ ၂၇ နှစ်၊ ၂၈ နှစ်၊ ၃၅ နှစ်၊ ၃၆ နှစ်၊ ၄၃ နှစ်၊ ၄၄ နှစ်၊ ၅၁ နှစ်၊ ၅၂ နှစ်၊ ၅၉ နှစ်၊ ၆၀ နှစ်၊ ၆၇ နှစ်၊ ၆၈ နှစ်၊ ၇၅ နှစ်၊ ၇၆ နှစ်၊ ၈၃ နှစ်၊ ၈၄ နှစ်၊

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

အသက် ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ ၁၁ နှစ်၊ ၁၈ နှစ်၊ ၁၉ နှစ်၊ ၂၆ နှစ်၊ ၂၇ နှစ်၊ ၃၄ နှစ်၊ ၃၅ နှစ်၊ ၄၂ နှစ်၊ ၄၃ နှစ်၊ ၅၀ နှစ်၊ ၅၁ နှစ်၊ ၅၈ နှစ်၊ ၅၉ နှစ်၊ ၆၆ နှစ်၊ ၆၇ နှစ်၊ ၇၄ နှစ်၊ ၇၅ နှစ်၊ ၈၂ နှစ်၊ ၈၃ နှစ်၊

ကြာသပတေးသားသမီးများ

အသက် ၈ နှစ်၊ ၉ နှစ်၊ ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ်၊ ၂၄ နှစ်၊ ၂၅ နှစ်၊ ၃၂ နှစ်၊ ၃၃ နှစ်၊ ၄၀ နှစ်၊ ၄၁ နှစ်၊ ၄၈ နှစ်၊ ၄၉ နှစ်၊ ၅၆ နှစ်၊ ၅၇ နှစ်၊ ၆၄ နှစ်၊ ၆၅ နှစ်၊ ၇၂ နှစ်၊ ၇၃ နှစ်၊ ၈၀ နှစ်၊ ၈၁ နှစ်၊

သောကြာသားသမီးများ

အသက် ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်၊ ၂၂ နှစ်၊ ၂၃ နှစ်၊ ၃၀ နှစ်၊ ၃၁ နှစ်၊ ၃၈ နှစ်၊ ၃၉ နှစ်၊ ၄၆ နှစ်၊ ၄၇ နှစ်၊ ၅၄ နှစ်၊ ၅၅ နှစ်၊ ၆၂ နှစ်၊ ၆၃ နှစ်၊ ၇၀ နှစ်၊ ၇၁ နှစ်၊ ၇၈ နှစ်၊ ၇၉ နှစ်၊

စနေသားသမီးများ

အသက် ၉ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ ၁၇ နှစ်၊ ၁၈ နှစ်၊ ၂၅ နှစ်၊ ၂၆ နှစ်၊ ၃၃ နှစ်၊ ၃၄ နှစ်၊ ၄၁ နှစ်၊ ၄၂ နှစ်၊ ၄၉ နှစ်၊ ၅၀ နှစ်၊ ၅၇ နှစ်၊ ၅၈ နှစ်၊ ၆၅ နှစ်၊ ၆၆ နှစ်၊ ၇၃ နှစ်၊ ၇၄ နှစ်၊ ၈၁ နှစ်၊ ၈၂ နှစ်၊

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ