ရာထူးတုိးမယ့္ႏွစ္

အခ်ိဳ႕မိတ္ေဆြမ်ား မထင္မွတ္ဘဲႏွင့္ ျဗဳန္းခနဲ ရာထူးတိုးသြားေလ့ရွိၾကေပသည္။ အခ်ိဳ႕မ်ား လည္း ရာထူးတိုးရန္ကိစၥအတြက္ အဖက္ဖက္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားပါေသာ္လည္း ကံကြက္က်ား၍ ကံဖယ္ ေနျခင္းမ်ိဳး ရွိတတ္ေပသည္။

မိမိတို႔၏ေန႔သားအလိုက္ ေအာက္ပါအသက္အပိုင္းအျခားမ်ားတြင္ ရာထူးတိုးရန္ ကံအခြင့္အလမ္းေကာင္း ႀကံဳရတတ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္ ရာထူးတိုးရန္ႀကိဳး စားျခင္း၊ သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ျခင္း၊ ဆုဘြဲ႕ရရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမ်ားကို အားျပဳသင့္ၾကေပသည္။ ငယ္ ရြယ္သူမ်ားဆိုလွ်င္လည္း ပညာေရး၌ ထူးထူးျခား ျခား ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္တတ္ပါသည္။

 

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၂၈ ႏွစ္၊ ၃၅ ႏွစ္၊ ၃၆ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္၊ ၄၄ ႏွစ္၊ ၅၁ ႏွစ္၊ ၅၂ ႏွစ္၊ ၅၉ ႏွစ္၊ ၆၀ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၆၈ ႏွစ္၊ ၇၅ ႏွစ္၊ ၇၆ ႏွစ္၊ ၈၃ ႏွစ္၊ ၈၄ ႏွစ္၊

 

တနလၤာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၃၅ ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္၊ ၅၁ ႏွစ္၊ ၅၈ ႏွစ္၊ ၅၉ ႏွစ္၊ ၆၆ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၇၅ ႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္၊ ၈၃ ႏွစ္၊

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

အသက္ ၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၃၃ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၄၁ ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္၊ ၄၉ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္၊ ၅၇ ႏွစ္၊ ၅၈ ႏွစ္၊ ၆၅ ႏွစ္၊ ၆၆ ႏွစ္၊ ၇၃ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၈၁ ႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္၊

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၈ ႏွစ္၊ ၉ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္၊ ၂၄ ႏွစ္၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ၃၂ ႏွစ္၊ ၃၃ ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္၊ ၄၁ ႏွစ္၊ ၄၈ ႏွစ္၊ ၄၉ ႏွစ္၊ ၅၆ ႏွစ္၊ ၅၇ ႏွစ္၊ ၆၄ ႏွစ္၊ ၆၅ ႏွစ္၊ ၇၂ ႏွစ္၊ ၇၃ ႏွစ္၊ ၈၀ ႏွစ္၊ ၈၁ ႏွစ္၊

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၆ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ၂၃ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္၊ ၃၁ ႏွစ္၊ ၃၈ ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္၊ ၄၆ ႏွစ္၊ ၄၇ ႏွစ္၊ ၅၄ ႏွစ္၊ ၅၅ ႏွစ္၊ ၆၂ ႏွစ္၊ ၆၃ ႏွစ္၊ ၇၀ ႏွစ္၊ ၇၁ ႏွစ္၊ ၇၈ ႏွစ္၊ ၇၉ ႏွစ္၊

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၄ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၁ ႏွစ္၊ ၂၈ ႏွစ္၊ ၂၉ ႏွစ္၊ ၃၆ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္၊ ၄၄ ႏွစ္၊ ၄၅ ႏွစ္၊ ၅၂ ႏွစ္၊ ၅၃ ႏွစ္၊ ၆၀ ႏွစ္၊ ၆၁ ႏွစ္၊ ၆၈ ႏွစ္၊ ၆၉ ႏွစ္၊ ၇၆ ႏွစ္၊ ၇၇ ႏွစ္၊

 

စေနသားသမီးမ်ား

အသက္ ၇ ႏွစ္၊ ၈ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၂၃ ႏွစ္၊ ၂၄ ႏွစ္၊ ၃၁ ႏွစ္၊ ၃၂ ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္၊ ၄၇ ႏွစ္၊ ၄၈ ႏွစ္၊ ၅၅ ႏွစ္၊ ၅၆ ႏွစ္၊ ၆၃ ႏွစ္၊ ၆၄ ႏွစ္၊ ၇၁ ႏွစ္၊ ၇၂ ႏွစ္၊ ၇၉ ႏွစ္၊ ၈၀ ႏွစ္၊

 

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ