ေငြရႊင္ထီေပါက္မည့္ႏွစ္

သူသူကိုယ္ကိုယ္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေငြေနာက္ ကိုလိုက္၍ ေငြရွာပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေနၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕ မ်ားက်ေတာ့ ေငြေတြက ေဖြးခနဲေဖြးခနဲ ရတတ္သ လို အခ်ိဳ႕မ်ားက်ေတာ့လည္း ရွာေလေဝးေလဆိုသ လို ျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။

ေငြကံေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ ေငြကို ရွာေနၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ေန႔သားအလိုက္ ေအာက္ပါအသက္အပိုင္း အျခားမ်ားတြင္မူ ေငြကံ ပို၍ေကာင္းတတ္ေပသည္။

လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း အဆင္ေျပ၍ ဝင္ေငြတိုး ျခင္း၊ လစာတိုးျခင္း၊ မိဘဘိုးဘြား ဆရာသမားတို႔ က ေပးကမ္းေထာက္ပံ့၍ မုန္႔ဖိုးပဲဖိုးရျခင္း … စသည္ျဖင့္ ေငြဝင္လမ္း ပို၍ေျဖာင့္တတ္ေသာႏွစ္မ်ား ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

 

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အသက္ ၂ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၂၃ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၃၁ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္၊ ၅၅ ႏွစ္၊ ၅၈ ႏွစ္၊ ၆၃ ႏွစ္၊ ၆၆ ႏွစ္၊ ၇၁ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၇၉ ႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္၊ ၈၇ ႏွစ္၊

 

တနလၤာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္၊ ၉ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္၊ ၃၃ ႏွစ္၊ ၃၈ ႏွစ္၊ ၄၁ ႏွစ္၊ ၄၆ ႏွစ္၊ ၄၉ ႏွစ္၊ ၅၄ ႏွစ္၊ ၅၇ ႏွစ္၊ ၆၂ ႏွစ္၊ ၆၅ ႏွစ္၊ ၇၀ ႏွစ္၊ ၇၃ ႏွစ္၊ ၇၈ ႏွစ္၊ ၈၁ ႏွစ္၊

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

အသက္ ၅ ႏွစ္၊ ၈ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၂၁ ႏွစ္၊ ၂၄ ႏွစ္၊ ၂၉ ႏွစ္၊ ၃၂ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္၊ ၄၅ ႏွစ္၊ ၄၈ ႏွစ္၊ ၅၃ ႏွစ္၊ ၅၆ ႏွစ္၊ ၆၁ ႏွစ္၊ ၆၄ ႏွစ္၊ ၆၉ ႏွစ္၊ ၇၂ ႏွစ္၊ ၇၇ ႏွစ္၊ ၈၀ ႏွစ္၊ ၈၅ ႏွစ္၊

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၄ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၃ ႏွစ္၊ ၂၈ ႏွစ္၊ ၃၁ ႏွစ္၊ ၃၆ ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္၊ ၄၄ ႏွစ္၊ ၄၇ ႏွစ္၊ ၅၂ ႏွစ္၊ ၅၅ ႏွစ္၊ ၆၀ ႏွစ္၊ ၆၃ ႏွစ္၊ ၆၈ ႏွစ္၊ ၇၁ ႏွစ္၊ ၇၆ ႏွစ္၊ ၇၉ ႏွစ္၊ ၈၄ ႏွစ္၊

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၂ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၂၁ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၂၉ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္၊ ၄၅ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္၊ ၅၃ ႏွစ္၊ ၅၈ ႏွစ္၊ ၆၁ ႏွစ္၊ ၆၆ ႏွစ္၊ ၆၉ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၇၇ ႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္၊

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၃ ႏွစ္၊ ၈ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၄ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၂ ႏွစ္၊ ၃၅ ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္၊ ၄၈ ႏွစ္၊ ၅၁ ႏွစ္၊ ၅၆ ႏွစ္၊ ၅၉ ႏွစ္၊ ၆၄ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၇၂ ႏွစ္၊ ၇၅ ႏွစ္၊ ၈၀ ႏွစ္၊ ၈၃ ႏွစ္၊

 

စေနသားသမီးမ်ား

အသက္ ၃ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္၊ ၃၅ ႏွစ္၊ ၃၈ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္၊ ၄၆ ႏွစ္၊ ၅၁ ႏွစ္၊ ၅၄ ႏွစ္၊ ၅၉ ႏွစ္၊ ၆၂ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၇၀ ႏွစ္၊ ၇၅ ႏွစ္၊ ၇၈ ႏွစ္၊ ၈၃ ႏွစ္၊

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ