ေငြေဟာင္း၊ ပစၥည္းအေဟာင္း၊ အလုပ္ေဟာင္းေတြ ျပန္အက်ိဳးေပးေသာ ႏွစ္

ဘဝဆိုတာကလည္း ရယ္ဖို႔ေတာ့ အေကာင္းသားဗ် …။ လုပ္တုန္းက မျဖစ္ဘဲ ေနာက္က်မွ ထၿပီး အက်ိဳးေပးတယ္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ငယ္ငယ္တုန္းက ေသမတတ္ႀကိဳက္ခဲ့တဲ့သူက အသက္ ၆၀ က်မွ အေျဖလာေပးတယ္ဆိုတာ မ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ …။ ရယ္စရာေျပာတာပါ။

တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေတြေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက မျဖစ္ ေျမာက္ခဲ့ေပမယ့္ အခုက်မွလာၿပီး အက်ိဳးေပးတယ္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

ေဟာဒီလိုႏွစ္ေတြမွာ အေၾကြးရသလိုမ်ိဳး ေငြေဟာင္းေတြ ျပန္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ထြက္ေနတဲ့ ပစၥည္းေတြ ျပန္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရပ္ထားခဲ့ရတဲ့ အလုပ္ေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

ကြဲကြာေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္းေတြ၊ ငယ္ရည္းစားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆံုစည္းရတတ္ပါတယ္။

ၿပီးသြားၿပီေအာက္ေမ့တဲ့ ျပႆနာေဟာင္း ေတြ၊ ေရာဂါအေဟာင္းေတြကိုလည္း သတိျပဳရမယ့္ ႏွစ္ေတြေပါ့ခင္ဗ်ာ …။

 

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အသက္ ၇ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္၊ ၂၃ ႏွစ္၊ ၃၁ ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္၊ ၄၇ ႏွစ္၊ ၅၅ ႏွစ္၊ ၆၃ ႏွစ္၊ ၇၁ ႏွစ္၊ ၇၉ ႏွစ္၊ ၈၇ ႏွစ္၊

 

တနလၤာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၆ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္၊ ၃၈ ႏွစ္၊ ၄၆ ႏွစ္၊ ၅၄ ႏွစ္၊ ၆၂ ႏွစ္၊ ၇၀ ႏွစ္၊ ၇၈ ႏွစ္၊ ၈၆ ႏွစ္၊

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

အသက္ ၅ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္၊ ၂၁ ႏွစ္၊ ၂၉ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္၊ ၄၅ ႏွစ္၊ ၅၃ ႏွစ္၊ ၆၁ ႏွစ္၊ ၆၉ ႏွစ္၊ ၇၇ ႏွစ္၊ ၈၅ ႏွစ္၊

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၄ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၈ ႏွစ္၊ ၃၆ ႏွစ္၊ ၄၄ ႏွစ္၊ ၅၂ ႏွစ္၊ ၆၀ ႏွစ္၊ ၆၈ ႏွစ္၊ ၇၆ ႏွစ္၊ ၈၄ ႏွစ္၊

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၂ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္၊ ၅၈ ႏွစ္၊ ၆၆ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္၊

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၈ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၂၄ ႏွစ္၊ ၃၂ ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္၊ ၄၈ ႏွစ္၊ ၅၆ ႏွစ္၊ ၆၄ ႏွစ္၊ ၇၂ ႏွစ္၊ ၈၀ ႏွစ္၊ ၈၈ ႏွစ္၊

 

စေနသားသမီးမ်ား

အသက္ ၃ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၅ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္၊ ၅၁ ႏွစ္၊ ၅၉ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၇၅ ႏွစ္၊ ၈၃ ႏွစ္၊

 

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ